Privacy

Gebruiksvoorwaarden en beleid ter bescherming van privé-leven en persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

UBA (Unie van Belgische Adverteerders)
Buro & Design Center, Esplanade 1, box 8, 1020 Brussel
e-mail: carmen@ubabelgium.be
Tel. : 02 881 03 70

UBA is een geregistreerd merk toebehorend aan United Brands Associaton. De naam van het domein “ubabelgium.be” (en "trendsday.be") is voorbehouden voor UBA.

UBA heeft deze informatiesite opgericht om de bezoekers van het openbare deel de mogelijkheid te geven kennis te maken met de vereniging. De UBA-leden krijgen via een login en wachtwoord toegang tot de informatie en diensten die voorbehouden zijn voor leden.

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers en leden die de site van de UBA bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Wanneer u zich op de site begeeft, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Elke informatie die beschikbaar is op het deel dat voorbehouden is voor de leden van UBA is uitsluitend toegankelijk voor de leden, via een “gebruikersnaam” en een “wachtwoord” en wordt dus niet openbaar gemaakt. Om deze redenen mogen de leden van de UBA die over een “gebruikersnaam” en “wachtwoord” beschikken, deze informatie in geen enkel geval aan derden verspreiden of ze ervan laten genieten zonder dat een bevoegd persoon bij UBA  schriftelijk akkoord hieromtrent heeft gegeven.
Indien het “wachtwoord” om welke redenen dan ook, overgemaakt wordt aan anderen dan diegenen aan wie het “wachtwoord” werd toegekend, komt de verantwoordelijkheid toe aan de persoon aan wie het “wachtwoord” werd gegeven om UBA onmiddellijk schriftelijk ervan te informeren zodat de nodige procedures kunnen opgestart worden om het “wachtwoord” te wijzigen.

Naleving van de Belgische wet op het privé-leven en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

UBA respecteert het privé-leven van de bezoekers, al dan niet UBA-lid, van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan de UBA worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw inschrijving, uw informatie-aanvragen of bij uw inschrijvingen voor onze activiteiten. Deze persoonsgegevens worden bewaard en opgenomen in een data-bestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informaties en/of activiteiten die eigen zijn aan de UBA.

Uw gegevens worden gebruikt:

  1. voor ons administratief beheer van de leden/niet-leden;
  2. om u op de hoogte te houden van relevante informatie en van het aanbod van onze diensten, conform de objectieven van onze vereniging
  3. om activiteiten waarvoor u zich geregistreerd heeft in goede orde te laten verlopen
  4. Om netwerken tussen deelnemers tijdens live en digitale activiteiten mogelijk te maken

Wij beschouwen deze toepassingen als een gerechtvaardigd belang aangezien u zich expliciet geregistreerd heeft bij onze vereniging.

In geen enkel geval zullen de ingewonnen persoonlijke gegevens noch aan derden verkocht, noch gebruikt worden voor niet voorziene doeleinden. UBA kan gegevens wel delen met verwerkers voor specifieke organisatorische doeleinden: het creëren van badges op evenementen; het verzenden van drukwerk zoals uitnodigingen, brochures en jaarverslag; het verwerken van persoonsgegevens voor het goede verloop van activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang u een organisatie vertegenwoordigt die lid is van UBA, of indien u geen lid bent, zolang dit relevant is om u te informeren over de activiteiten van UBA.

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016,  beschikt u bij UBA over de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

In dit geval kunt u dit melden via e-mail naar carmen@ubabelgium.be of een brief schrijven naar volgend adres:
UBA
Carmen Lopez
Buro & Design Center
Esplanade 1 Box 8
1020 Brussel

Klachten kan u ook steeds richten aan de Gegevensbeschermings Autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel.:  +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Auteursrecht

De hele site en elk van haar afzonderlijke elementen vallen onder de Belgische en Internationale Wetgeving over het Auteursrecht en in een bredere context over de intellectuele eigendom (waaronder namelijk de bescherming van het auteursrecht, van het merkenrecht, wet op de gegevensbestanden, enz.).

Alle reproductie- en representatierechten, en rechten op openbare communicatie worden voorbehouden, met inbegrip van de downloadbare documenten en visuele, audiovisuele, fotografische en andere presentaties. De reproductie van een deel of van heel deze site op een elektronisch medium, welke het ook zij, is uitdrukkelijk verboden, hetzij via speciale en schriftelijke toelating van de Unie der Belgische Adverteerders.

Enkel een reproductie op papier is toegelaten op voorwaarde dat deze strikt persoonlijk worden gebruikt, dat de integriteit van de weergegeven documenten nageleefd wordt, of met de korte duidelijke en leesbare vermelding van de bron, bvb. op de volgende wijze: “UBA-document komende van de site ubabelgium.be. Alle rechten zijn voorbehouden voor de Unie van Belgische Adverteerders”. Het Internetadres van de site ubabelgium.be moet imperatief verschijnen op de referentie.

Elk ander gebruik is onderworpen aan een voorafgaand en duidelijk akkoord vanwege UBA.

Merken

De merken en logo’s worden gedeponeerd door de ondernemingen, verenigingen of organismen die er de eigenaar van zijn. Hun reproductie of gebruik, van welke aard ook, is verboden, behalve bij schriftelijke toelating van de eigenaar van het merk of het logo.

Links

Om de site voor u zo aangenaam mogelijk te maken kan huidige site links naar sites bevatten die geen deel uitmaken van UBA. Gelieve te noteren dat de inhoud van deze sites niet gecontroleerd, noch beïnvloed kunnen worden door UBA. Hoewel UBA u een toegang kan bezorgen tot deze sites die haar niet toebehoren, houdt dit in geen geval in dat UBA voor deze sites borg staat of ze ondersteunt.
Daarenboven zal UBA niet verantwoordelijk worden gesteld, op welke manier dan ook, voor de inhoud van deze sites of voor de gevolgen van uw gebruik van deze.

Elke link naar de site van de UBA dient het onderwerp te zijn van een voorafgaande of schriftelijke toelating vanwege UBA. De UBA wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de inhoud van de sites die verbonden zijn aan de site van de UBA, en meer algemeen omwille van haar links.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt op regelmatige basis bijgewerkt. Toch is het mogelijk dat er hier en daar iets over het hoofd gezien werd. Aarzel dan ook niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan per e- mail naar gregory@ubabelgium.be of per brief naar onderstaand adres.

UBA garandeert niet dat alle informatie correct, compleet en bijgewerkt is. UBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit uw toegang of gebruik van deze site.

UBA vraagt aan al zijn contacten en leden om alle wetgeving te respecteren, in het bijzonder de wetten tot bescherming van de economische mededinging. In dat kader wijst de UBA erop dat elk contract tussen de adverteerder en zijn medecontractant deel uitmaakt van een strikt bilaterale relatie tussen beide partijen. UBA mag In geen enkel geval prijsaanbevelingen doen, noch mag dit als dusdanig geïnterpreteerd worden. 

Back to top